Aegean Distances Tables III

From CruisersWiki

Jump to: navigation, search
WorldMediterraneanGreeceTurkeyAegean SeaCruising the Cyclades IslandsCruising the North Sporades IslandsCruising the Samos Sea IslandsCruising the Dodecanese IslandsAegean Distances Tables III

Aegean Distances Tables III

Distances are in nautical miles and are approximate to ±5 nM,
Durations are approximate and are computed with an assumes an average speed of 6 knots.

Cyclades

Vourkari
Kea
Loutra
Kythnos
Livadhi
Serifos
Platis Yialos
Sifnos
Adamas
Milos
Karavostasi
Folegandros
Santorini
Marina
Katapola
Amorgos
Dendro
Donousa
Mersini
Schinousa
Ayios Georgios
Iraklia
Port Naxos Naoussa
Paros
Parikia
Paros
Mykonos
Marina
South Bay
Rhinia
Ermoupolis
Syros
Batsi
Andros
Vourkari
Kea
22
4h
45
7h
57
10h
61
10h
77
13h
106
18h
104
17h
83
14h
86
14h
86
14h
65
11h
65
11h
58
10h
54
9h
51
9h
39
7h
26
4h
Loutra
Kythnos
22
4h
23
4h
37
6h
48
8h
58
10h
87
14h
86
14h
70
12h
68
11h
67
11h
51
8h
45
8h
41
7h
44
7h
40
7h
30
5h
30
5h
Livadhi
Serifos
45
7h
23
4h
20
3h
28
5h
39
6h
67
11h
70
12h
66
11h
52
9h
52
9h
44
7h
39
6h
31
5h
47
8h
39
7h
32
5h
48
8h
Platis Yialos
Sifnos
57
10h
37
6h
20
3h
25
4h
22
4h
50
8h
56
9h
64
11h
38
6h
38
6h
37
6h
42
7h
23
4h
45
7h
38
6h
36
6h
58
10h
Adamas
Milos
61
10h
48
8h
28
5h
25
4h
35
6h
63
10h
77
13h
85
14h
61
10h
60
10h
59
10h
65
11h
46
8h
80
13h
61
10h
60
10h
73
12h
Karavostasi
Folegandros
77
13h
58
10h
39
6h
22
4h
35
6h
29
5h
48
8h
57
9h
32
5h
32
5h
37
6h
43
7h
33
6h
57
10h
50
8h
51
8h
75
13h
Santorini
Marina
106
18h
87
14h
67
11h
50
8h
63
10h
29
5h
39
7h
50
8h
35
6h
35
6h
52
9h
58
10h
59
10h
72
12h
67
11h
80
13h
105
17h
Katapola
Amorgos
104
17h
86
14h
70
12h
56
9h
77
13h
48
8h
39
7h
17
3h
19
3h
19
3h
39
6h
45
7h
55
9h
57
10h
54
9h
64
11h
87
15h
Dendro
Donousa
83
14h
70
12h
66
11h
64
11h
85
14h
57
9h
50
8h
17
3h
23
4h
23
4h
28
5h
32
5h
39
6h
36
6h
31
5h
47
8h
70
12h
Mersini
Schinousa
86
14h
68
11h
52
9h
38
6h
61
10h
32
5h
35
6h
19
3h
23
4h
2
0:20h
19
3h
25
4h
36
4h
40
7h
35
6h
45
8h
70
12h
Ayios Georgios
Iraklia
86
14h
67
11h
52
9h
38
6h
60
10h
32
5h
35
6h
19
3h
23
4h
2
0:20h
19
3h
25
4h
36
4h
40
7h
34
6h
45
8h
70
12h
Port Naxos 65
11h
51
8h
44
7h
37
6h
59
10h
37
6h
52
9h
39
6h
28
5h
19
3h
19
3h
10
2h
16
3h
23
4h
18
3h
29
5h
54
9h
Naoussa
Paros
65
11h
45
8h
39
6h
42
7h
65
11h
43
7h
58
10h
45
7h
32
5h
25
4h
25
4h
10
2h
10
2h
21
4h
16
3h
24
4h
49
8h
Parikia
Paros
58
10h
41
7h
31
5h
23
4h
46
8h
33
6h
59
10h
55
9h
39
6h
36
4h
36
4h
16
3h
10
2h
26
4h
20
3h
24
4h
51
8h
Mykonos
Marina
54
9h
44
7h
47
8h
45
7h
80
13h
57
10h
72
12h
57
10h
36
6h
40
7h
40
7h
23
4h
21
4h
26
4h
9
1:30h
19
3h
37
6h
South Bay
Rhinia
51
9h
40
7h
39
7h
38
6h
61
10h
50
8h
67
11h
54
9h
31
5h
35
6h
34
6h
18
3h
16
3h
20
3h
9
1:30h
16
3h
39
6h
Ermoupolis
Syros
39
7h
30
5h
32
5h
36
6h
60
10h
51
8h
80
13h
64
11h
47
8h
45
8h
45
8h
29
5h
24
4h
24
4h
19
3h
16
3h
26
4h
Batsi
Andros
26
4h
30
5h
48
8h
58
10h
73
12h
75
13h
105
17h
87
15h
70
12h
70
12h
70
12h
54
9h
49
8h
51
8h
37
6h
39
6h
26
4h

See also Cruising the Cyclades Islands.

Sporades

Koukounaries
Skiathos
Skiathos
Harbor
Panormos
Skopelos
Skopelos
Harbor
Votsi
Alonnisos
Kyra–Panayia
     Pelagos     
Planitis
Pelagos
Skantzoura Ayios Phokas
Skyros
Linaria Harbor
Skyros
Sarakino
Koukounaries
Skiathos
2.3
0:20h
13
2h
22
4h
25
4h
35
6h
38
6h
34
6h
54
9h
59
10h
62
10h
Skiathos
Harbor
2.3
0:20h
9
1:30h
15
3h
22
3:30h
30
5h
33
6h
31
5h
51
8h
56
9h
59
10h
Panormos
Skopelos
13
2h
9
1:30h
15
2:30h
15
2h
30
5h
35
6h
24
4h
44
7h
49
8h
52
9h
Skopelos
Harbor
22
4h
15
3h
15
2:30h
8
1:20h
20
3h
24
4h
19
3h
40
7h
47
8h
49
8h
Votsi
Alonnisos
25
4h
22
3:30h
15
2h
8
1:20h
14
2h
19
3h
13
2h
34
6h
40
7h
43
7h
Kyra-Panayia
Pelagos
35
6h
30
5h
30
5h
20
3h
14
2h
9
1:30h
17
3h
36
6h
42
7h
45
8h
Planitis
Pelagos
38
6h
33
6h
35
6h
24
4h
19
3h
9
1:30h
20
3h
38
6h
44
7h
47
8h
Skantzoura 34
6h
31
5h
24
4h
19
3h
13
2h
17
3h
20
3h
23
4h
29
5h
38
6h
Ayios Phokas
Skyros
54
9h
51
8h
44
7h
40
7h
34
6h
36
6h
38
6h
23
4h
8.5
1:30h
12
2h
Linaria Harbor
Skyros
59
10h
56
9h
49
8h
47
8h
40
7h
42
7h
44
7h
29
5h
8.5
1:30h
9
1:30h
Sarakino 62
10h
59
10h
52
9h
49
8h
43
7h
45
8h
47
8h
38
6h
12
2h
9
1:30h

See also Cruising the North Sporades Islands.

Samos Sea

Pythagorio
Samos
Vathi
Samos
Perokopió
Fourni
Skala
Patmos
Marathi Lipsi Lakki
Leros
Xerocambos
Leros
Katsadiá
Lipsi
Glipapas
Arki
San Giorgio
Agathonisi
Pythagorio
Samos
19
3h
30
5h
33
6h
23
4h
32
5h
42
7h
39
7h
30
5h
26
4h
18
3h
Vathi
Samos|
19
3h
36
6h
52
9h
42
7h
51
9h
61
10h
58
10h
49
8h
45
8h
37
6h
Perokopió
Fourni
30
5h
36
6h
19
3h
17
3h
22
4h
34
6h
38
6h
22
4h
18
3h
26
4h
Skala
Patmos
33
6h
52
9h
19
3h
10
2h
11
2h
21
3h
24
4h
11
2h
10
2h
23
4h
Marathi 23
4h
42
7h
17
3h
10
2h
7
1h
19
3h
20
3h
8
1h
0.7
7m
13
2h
Lipsi 32
5h
51
9h
22
4h
11
2h
7
1h
15
3h
16
3h
2
22m
8
1m
17
3h
Lakki
Leros
42
7h
61
10h
34
6h
21
3h
19
3h
15
3h
6
1h
13
2h
20
3h
27
5h
Xerocambos
Leros
39
7h
58
10h
38
6h
24
4h
20
3h
16
3h
6
1h
14
2h
20
3h
23
4h
Katsadiá
Lipsi
30
5h
49
8h
22
4h
11
2h
8
1h
2
22m
13
2h
14
2h
8
1h
15
3h
Glipapas
Arki
26
4h
45
8h
18
3h
10
2h
0.7
7m
8
1m
20
3h
20
3h
8
1h
14
2h
San Giorgio
Agathonisi
18
3h
37
6h
26
4h
23
4h
13
2h
17
3h
27
5h
23
4h
15
3h
14
2

See also Cruising the Samos Sea Islands.

Dodecanese

Skala
Patmos
Levitha Skala
Astypalea
 Syrna  Emborió
Kasos
Pigadia Bay
Karpathos
Lindos
Rhodes
Kastelorizo Mandraki
Rhodes
Alimniá Chálki Livádia
Tilos
Yialós
Sými
Pali
Niseros
Kos
Marina
Póthia
Kalymnos
Emboriós
Kalymnos
Alindas
Leros
San Giorgio
Agathonisi
Glipapas
Arki
Marathi Katsadiá
Lipsi
Harbor
Lipsi
Skala
Patmos
23
4h
53
9h
62
10h
117
19h
115
19h
137
23h
181
1d + 6h
111
19h
90
15h
89
15h
74
12h
93
16h
56
9h
50
8h
35
6h
26
4h
20
3h
23
4h
10
2h
10
2h
11
2h
11
2h
Levitha 23
4h
32
5h
42
7h
98
16h
99
17h
124
21h
167
1d + 4h
97
16h
76
13h
75
13h
60
10h
80
13h
43
7h
42
7h
28
5h
24
4h
28
5h
38
6h
28
5h
27
4h
24
4h
25
4h
Skala
Astypalea
53
9h
32
5h
22
4h
73
12h
82
14h
118
20h
161
1d + 3h
92
15h
68
11h
66
11h
54
9h
77
13h
40
7h
52
9h
40
7h
42
7h
49
8h
65
11h
56
9h
55
9h
51
8h
52
9h
Syrna 62
10h
42
7h
22
4h
56
9h
62
10h
85
14h
147
1d + 1h
77
13h
51
9h
49
8h
44
7h
66
11h
31
5h
53
9h
42
7h
47
8h
55
9h
73
12h
65
11h
64
11h
59
10h
61
10h
Emborió
Kasos
117
19h
98
16h
73
12h
56
9h
24
6h
77
13h
143
24h
96
16h
65
11h
61
10h
69
11h
93
16h
75
12h
103
17h
93
15h
99
17h
107
18h
126
21h
118
20h
118
20h
112
19h
114
19h
Pigadia Bay
Karpathos
115
19h
99
17h
82
14h
62
10h
24
6h
56
9h
124
21h
79
13h
51
9h
48
8h
59
10h
82
14h
70
12h
100
17h
90
15h
96
16h
104
17h
124
21h
116
19h
116
19h
110
18h
112
19h
Lindos
Rhodes
137
23h
124
21h
118
20h
85
14h
77
13h
56
9h
75
13h
24
4h
56
9h
49
8h
67
11h
49
8h
81
14h
100
17h
105
18h
101
17h
118
20h
140
23h
130
22h
130
22h
125
21h
127
21h
Kastelorizo 181
1d + 6h
167
1d + 4h
161
1d + 3h
147
1d + 1h
143
24h
124
21h
75
13h
70
12h
102
17h
104
17h
112
19h
94
16h
130
22h
136
23h
145
24h
162
1d + 3h
159
1d + 3h
168
1d + 3h
170
1d + 4h
170
1d + 4h
165
1d + 4h
167
1d + 4h
Mandraki
Rhodes
111
19h
97
16h
92
15h
77
13h
96
16h
79
13h
24
4h
70
12h
32
5h
35
6h
42
7h
25
4h
61
10h
66
11h
76
13h
92
15h
90
15h
99
16h
101
17h
100
17h
95
16h
97
16h
Alimniá 90
15h
76
13h
68
11h
51
9h
65
11h
51
9h
56
9h
102
17h
32
5h
5
1h
20
3h
30
5h
35
6h
50
8h
62
10h
71
12h
75
13h
85
14h
91
15h
90
15h
85
14h
87
14h
Chálki 89
15h
75
13h
66
11h
49
8h
61
10h
48
8h
49
8h
104
17h
35
6h
5
1h
19
3h
32
5h
35
6h
50
8h
62
10h
69
12h
75
13h
85
14h
89
15h
88
15h
84
14h
86
14h
Livádia
Tilos
74
12h
60
10h
54
9h
44
7h
69
11h
59
10h
67
11h
112
19h
42
7h
20
3h
19
3h
35
6h
18
3h
35
6h
47
8h
55
9h
60
10h
70
12h
75
12h
74
12h
68
11h
70
12h
Yialós
Sými
93
16h
80
13h
77
13h
66
11h
93
16h
82
14h
49
8h
94
16h
25
4h
30
5h
32
5h
35
6h
38
6h
48
8h
60
10h
78
13h
74
12h
83
14h
85
14h
84
14h
79
13h
81
14h
Pali
Niseros
56
9h
43
7h
40
7h
31
5h
75
12h
70
12h
81
14h
130
22h
61
10h
35
6h
35
6h
18
3h
38
6h
22
4h
37
6h
37
6h
44
7h
60
10h
56
9h
56
9h
51
9h
53
9h
Kos
Marina
50
8h
42
7h
52
9h
53
9h
103
17h
100
17h
100
17h
136
23h
66
11h
50
8h
50
8h
35
6h
48
8h
22
4h
16
3h
27
5h
28
5h
38
6h
40
7h
40
7h
35
6h
37
6h
Póthia
Kalymnos
35
6h
28
5h
40
7h
42
7h
93
15h
90
15h
105
18h
145
24h
76
13h
62
10h
62
10h
47
8h
60
10h
37
6h
16
3h
13
2h
22
4h
34
6h
35
6h
34
6h
29
5h
31
5h
Emboriós
Kalymnos
26
4h
24
4h
42
7h
47
8h
99
17h
96
16h
101
17h
162
1d + 3h
92
15h
71
12h
69
12h
55
9h
78
13h
37
6h
27
5h
13
2h
12
2h
28
5h
26
4h
25
4h
20
3h
21
4h
Alindas
Leros
20
3h
28
5h
49
8h
55
9h
107
18h
104
17h
118
20h
159
1d + 3h
90
15h
75
13h
75
13h
60
10h
74
12h
44
7h
28
5h
22
4h
12
2h
18
3h
15
3h
15
2h
9
2h
11
2h
San Giorgio
Agathonisi
23
4h
38
6h
65
11h
73
12h
126
21h
124
21h
140
23h
168
1d + 3h
99
16h
85
14h
85
14h
70
12h
83
14h
60
10h
38
6h
34
6h
28
5h
18
3h
14
2h
13
2h
15
3h
17
3h
Glipapas
Arki
10
2h
28
5h
56
9h
65
11h
118
20h
116
19h
130
22h
170
1d + 4h
101
17h
91
15h
89
15h
75
12h
85
14h
56
9h
40
7h
35
6h
26
4h
15
3h
14
2h
0.7
7m
8
1h
7
1h
Marathi 10
2h
27
4h
55
9h
64
11h
118
20h
116
19h
130
22h
170
1d + 4h
100
17h
90
15h
88
15h
74
12h
84
14h
56
9h
40
7h
34
6h
25
4h
15
2h
13
2h
0.7
7m
7
1h
7
1h
Katsadiá
Lipsi
11
2h
24
4h
51
8h
59
10h
112
19h
110
18h
125
21h
165
1d + 4h
95
16h
85
14h
84
14h
68
11h
79
13h
51
9h
35
6h
29
5h
20
3h
9
2h
15
3h
8
1h
7
1h
2
22m
Harbor
Lipsi
11
2h
25
4h
52
9h
61
10h
114
19h
112
19h
127
21h
167
1d + 4h
97
16h
87
14h
86
14h
70
12h
81
14h
53
9h
37
6h
31
5h
21
4h
11
2h
17
3h
8
1h
7
1h
2
22m

See also Cruising the Dodecanese Islands.

Comments

We welcome users' contributions to the Wiki. Please click on Comments to view other users' comments, add your own personal experiences or recommend any changes to this page following your visit.This is a usable page of the cruising guide. However, please contribute if you can to help it grow further. Click on Comments to add your personal notes on this page or to discuss its contents. Alternatively, if you feel confident to edit the page, click on the edit tab at the top and enter your changes directly.


SailorSmiley.gifContributors to this page

Names: Istioploos


Personal tools
advertisement
Friends of Cruisers Wiki